advance rod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advance rod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advance rod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advance rod.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advance rod

    * kỹ thuật

    thanh dẫn