adjoint transformation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjoint transformation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjoint transformation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjoint transformation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjoint transformation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phép biến đổi phó

    phép biến liên hợp