adjoint to nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjoint to nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjoint to giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjoint to.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjoint to

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kề với