adjoint bilinear form nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjoint bilinear form nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjoint bilinear form giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjoint bilinear form.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjoint bilinear form

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dạng song tuyến tính phụ hợp