adjoint matrix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjoint matrix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjoint matrix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjoint matrix.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjoint matrix

    * kỹ thuật

    ma trận liên hợp