adjoint determinant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjoint determinant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjoint determinant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjoint determinant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjoint determinant

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    định thức phó