adjoint space nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjoint space nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjoint space giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjoint space.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjoint space

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    không gian liên hợp