adjoint form nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjoint form nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjoint form giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjoint form.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjoint form

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dạng liên hợp

    dạng phó