adjoint difference equation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjoint difference equation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjoint difference equation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjoint difference equation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjoint difference equation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phương trình sai phân liên hợp