adjoint homomorphism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjoint homomorphism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjoint homomorphism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjoint homomorphism.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjoint homomorphism

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đồng cấu phụ hợp