adjoint of a differential equation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjoint of a differential equation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjoint of a differential equation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjoint of a differential equation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjoint of a differential equation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phương trình vi phân liên hợp