adjoint system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjoint system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjoint system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjoint system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjoint system

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hệ phó