adjoint polynomial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjoint polynomial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjoint polynomial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjoint polynomial.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjoint polynomial

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đa thức liên hợp