adjoint of a kernel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjoint of a kernel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjoint of a kernel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjoint of a kernel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjoint of a kernel

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    liên hợp của một hạt nhân

    nhân liên hợp