adjoint of a functor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjoint of a functor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjoint of a functor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjoint of a functor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjoint of a functor

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phụ hợp của một hàm tử