accuracy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accuracy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accuracy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accuracy.

Từ điển Anh Việt

 • accuracy

  /'ækjurəsi/ (accurateness) /'ækjuritnis/

  * danh từ

  sự đúng đắn, sự chính xác; độ chính xác

  accuracy of fire: sự bắn chính xác

  high accuracy: độ chính xác cao

  accuracy of measurement: độ chính xác của phép đo

 • accuracy

  (Tech) chính xác (d); độ chính xác

 • accuracy

  [sự; độ] chính xác

  a. of a solution độ chính xác của nghiệm

  adequate a. độ chính xác [cần thiết, đòi hỏi, thích hợp]

  attainable a. độ chính xác trong, thông tin Fisơ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • accuracy

  * kinh tế

  tính chính xác

  * kỹ thuật

  độ chính xác

  độ tin cậy

  mức chính xác

  sự chính xác

  toán & tin:

  lệnh dịch thanh tổng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • accuracy

  the quality of being near to the true value

  he was beginning to doubt the accuracy of his compass

  the lawyer questioned the truth of my account

  Synonyms: truth

  Antonyms: inaccuracy

  (mathematics) the number of significant figures given in a number

  the atomic clock enabled scientists to measure time with much greater accuracy