accuracy in hole positioning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accuracy in hole positioning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accuracy in hole positioning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accuracy in hole positioning.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accuracy in hole positioning

    * kỹ thuật

    độ chính xác định vị lỗ