accuracy of calculation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accuracy of calculation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accuracy of calculation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accuracy of calculation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accuracy of calculation

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    độ chính xác trong tính toán