accuracy in menu nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accuracy in menu nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accuracy in menu giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accuracy in menu.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accuracy in menu

    * kinh tế

    sự chính xác trong thực đơn