accuracy to gauge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accuracy to gauge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accuracy to gauge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accuracy to gauge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accuracy to gauge

    * kỹ thuật

    độ đúng chuẩn

    độ đúng kích thước

    độ đúng quy cách