accuracy of reading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accuracy of reading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accuracy of reading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accuracy of reading.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • accuracy of reading

  * kỹ thuật

  độ chính xác đọc số

  xây dựng:

  độ chính xác của bản đọc

  độ chính xác của số đọc

  độ chính xác khi đọc