accuracy to gage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accuracy to gage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accuracy to gage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accuracy to gage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accuracy to gage

    * kỹ thuật

    độ đúng chuẩn

    độ đúng kích thước

    độ đúng quy cách