accuracy of erection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accuracy of erection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accuracy of erection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accuracy of erection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accuracy of erection

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    độ chính xác lắp ráp