accuracy of the mean nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accuracy of the mean nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accuracy of the mean giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accuracy of the mean.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accuracy of the mean

    * kỹ thuật

    độ chính xác của số trung bình