accuracy of indexing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accuracy of indexing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accuracy of indexing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accuracy of indexing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accuracy of indexing

    * kỹ thuật

    độ chính xác chia độ

    độ chính xác lập chỉ số