accuracy of forecasting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accuracy of forecasting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accuracy of forecasting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accuracy of forecasting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accuracy of forecasting

    * kỹ thuật

    độ chính xác dự báo