accuracy rating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accuracy rating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accuracy rating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accuracy rating.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accuracy rating

    * kỹ thuật

    độ chính xác