accuracy test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accuracy test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accuracy test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accuracy test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accuracy test

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    thử độ chính xác