noãn tử trong Tiếng Anh là gì?

noãn tử trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ noãn tử sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • noãn tử

    ovule