noãn dực trong Tiếng Anh là gì?

noãn dực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ noãn dực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • noãn dực

    to brood; cherish