noãn khí trong Tiếng Anh là gì?

noãn khí trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ noãn khí sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • noãn khí

    oogonium