noãn bào viêm trong Tiếng Anh là gì?

noãn bào viêm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ noãn bào viêm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • noãn bào viêm

    ovaritis