noãn học trong Tiếng Anh là gì?

noãn học trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ noãn học sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • noãn học

    * dtừ

    ovology