noãn duyến trong Tiếng Anh là gì?

noãn duyến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ noãn duyến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • noãn duyến

    ovoid gland