noãn hoàng trong Tiếng Anh là gì?

noãn hoàng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ noãn hoàng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • noãn hoàng

    (sinh vật) citellus

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • noãn hoàng

    citellus