noãn sào trong Tiếng Anh là gì?

noãn sào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ noãn sào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • noãn sào

    ovary

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • noãn sào

    ovary