noãn nang trong Tiếng Anh là gì?

noãn nang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ noãn nang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • noãn nang

    ovisac