noãn châu trong Tiếng Anh là gì?

noãn châu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ noãn châu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • noãn châu

    ovum, ovule