ngày xấu trong Tiếng Anh là gì?

ngày xấu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngày xấu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngày xấu

    evil day; unlucky day; off-day

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngày xấu

    evil day, unlucky day, off-day