ngày mốt trong Tiếng Anh là gì?

ngày mốt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngày mốt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngày mốt

    the day after tomorrow

    sáng/tối ngày mốt tôi sẽ trở lại i'll be back the day after tomorrow in the morning/evening