ngày gửi trong Tiếng Anh là gì?

ngày gửi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngày gửi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngày gửi

    date of dispatch; date of consignment