ngày thống nhất trong Tiếng Anh là gì?

ngày thống nhất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngày thống nhất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngày thống nhất

    unification day