ngày tựu trường trong Tiếng Anh là gì?

ngày tựu trường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngày tựu trường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngày tựu trường

    start/beginning of a (new) academic year