ngày tưởng niệm trong Tiếng Anh là gì?

ngày tưởng niệm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngày tưởng niệm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngày tưởng niệm

    day of remembrance