ngày lễ toàn xá trong Tiếng Anh là gì?

ngày lễ toàn xá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngày lễ toàn xá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngày lễ toàn xá

    * dtừ

    jubilee