ngày giao chiến trong Tiếng Anh là gì?

ngày giao chiến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngày giao chiến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngày giao chiến

    * dtừ

    day