nón quai thao trong Tiếng Anh là gì?

nón quai thao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nón quai thao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nón quai thao

    (cũ) flat palm hat with fringes

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nón quai thao

    (cũ) Flat palm hat with fringes

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nón quai thao

    flat palm hat with fringes