nón dấu trong Tiếng Anh là gì?

nón dấu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nón dấu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nón dấu

    (lịch sử) soldier's conical hat

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nón dấu

    (lịch sử) Soldier's conical hat

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nón dấu

    soldier’s conical hat