nón chóp trong Tiếng Anh là gì?

nón chóp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nón chóp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nón chóp

    (cũ) metal-topped conical hat

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nón chóp

    (cũ) Metal-topped conical hat

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nón chóp

    metal-topped conical hat