nón đó trong Tiếng Anh là gì?

nón đó trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nón đó sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nón đó

    that kind of bat